Ana içeriğe atla

Her Müslümanın Evinde Bulunması Gereken Kitaplar

Din adına hurafelerin, saptırmaların, bâtıl itikad ve fiillerin yaygınlaştığı bu zamanda vahyin sahih delilleri ışığında hazırlanmış olan bu kitapları okumak, okutmak, hediye etmek bid'atlerle mücadelede davet cihadının bir zorunluluğu, asrın Müslümanlarının sorumluluğudur.
 
Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat akidesine göre Türkçe te'lif yayınları okuyucularına sunan ilk ve tek yayın merkezi; Daru's-Sunne Mescidinin yayınları:
 
1- İçerisinde yalnızca sahih ve hasen rivayetlerle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den merfu hadisler ile sahabeden mevkuf, tabiinden ve etbauttabiinden maktû eserlerden ibaret tefsir nakillerini aktaran, hayırlı oluşlarına şahitlik edilen ilk üç asırdaki selefin tefsirini içeren, sonrakilerin yorumlarından arındırılmış; Sahih Tefsir (8 cilt)
 
2- Salih selefin anlayışına göre ilk Türkçe Kur'ân Meâli; Sahih Meâl
 
3- Sahih İslam'a davette öncelikli olarak okunması, amel edilmesi ve tavsiye edilmesi mutlaka gerekli olan, bid'at ve nifak ehlini çılgına çeviren, tevhid ve sünnet ehlini gayrete çağıran, Ümmetin Salih Selefinin menhecini ortaya koyan ilk Türkçe eser: Bizden Olmayanlar
 
4- Sahih deliller ışığında erkeğin ve kadının tesettürü, haremlik selamlık, kadının yolculuğu, sosyal hayatı, eğitim ve davet faaliyetlerinde rolü gibi konuları etraflı ele alan: Sahih Tesettür
 
5- Sünnetin bağlayıcılığı etrafında oluşturulan şüphelere cevap veren, sünnetin vahiy kaynaklı oluşunu ispat eden, bid'atlerin tehlikesine ve sünnetin hayatın içerisinde olmasının zorunluluğuna dikkat çeken: Sünnet Müdafaası ve İttiba Tevhidi
 
6- Dindar insanların duygularını suiistimal ederek Müslümanın zühd ve takva hayatını yozlaştıran, kâmil dini eksikmiş gibi lanse edip nefis terbiyesini hint ve yunan felsefelerinden ithal edilen ritüellerle tahrif eden şarlatanlara karşı: Tasavvufun Hakikati
 
7- İman, İslam, nifak, küfür, şirk, fısk, zındıklık gibi terimlerin gerektiği gibi anlaşılmaması/anlatılmaması sebebiyle salih selefin çizgisinden saparak birbirine zıt iki sapma; Haricilik ve Mürcie akımlarına sebebiyet veren, üstelik bu sapıklıkları "Selefilik" maskesi altında icra etmeye çalışan desisecilerin gerçek yüzlerini ortaya koyan: Tekfir Sapması
 
8- Mezhep imamları olarak kabul edilen imamların yolundan saparak, Kur'ân ve Sahih sünnet delillerine karşı beşerî re'yleri din edinen mezhepçi sapmalara karşı, tabi olduklarını iddia ettikleri imamların yolunu hatırlatan, o imamlarının yolunun, "sahih hadislere tabi olmak" olması sebebiyle hak mezhebin ancak Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih olarak gelenlere uymak olduğunu ortaya koyan: Sahih İlmihal
 
9- ve: Abdest ve Namaz Ahkâmı
 
10- Müslümanın vahiy kaynaklı dinden sapmasına sebep olan temel etkenler: Haktan Sapmanın Temelleri
 
11- Tevhid akidesini özet ve anlaşılır bir üslupla, delillerine işaret etmek suretiyle sunan: Muhtasar Sahih Akide
 
12- 40 Hadiste Müslümanın Şahsiyeti 
 
Ey Müslüman! Hakka Davet Cihadından geri kalma ve oturanlarla beraber oturma!
 
İslam'ın düşmanı olan Yahudi, Hristiyan ve Kitapsız kafirlere karşı Müslümanların cihad edebilmeleri ancak ve ancak sahih bir iman ve sâlih amellere sahip olmalarına bağlıdır.
 
Akidelerinde Mutezile, Maturidilik, Eş'arilik, Haricilik, Mürcielik, Sufilik, Şialık gibi habis itikadlar,

Amellerinde Hanefilik, Hanbelilik, Şafiilik, Malikilik, İbn Hazmcılık, İbn Teymiyyecilik, Vahhabilik, Useymincilik, Bin Bazcılık, Elbanicilik, Mukbilcilik, Rebicilik gibi taklitler, 

Menheclerinde; kıyasçılık, re'ycilik, (kadın erkek karışık sohbetlerle) Deyyusluk, oy kullanma, videoculuk, tayyipçilik, particilik, hizipçilik, dernekçilik gibi bâtıllar olduğu sürece, her iman edenin zorunluluğu olan: Allah'a ve rasulüne itaat gerçekleşmedikçe hiçbir alanda Allah'ın yardımını almak gerçekleşmeyecektir!

Cihad için davet cihadı şarttır ve bu da ancak şaibelerden uzak sahih dine dönmekle mümkündür.
 
Sahih dine davet cihadına katılmak isteyen Allah'tan karşılığını umsun ve başına geleceklere sabretsin. Şüphesiz bu azmedilmeye değer işlerdendir!
 
Nifak ehlinin sömürdükleri ve aldatmakta oldukları muhataplarına ulaşmaması için ellerinden gelen mücadeleyi yaptıkları bu kitapları, insanlara ulaştırma gayretinde olanlara Allah cihad ecri nasip etsin. 
 
 

Bu blogdaki popüler yayınlar

Sahih Tefsir'in Ayrıcalıkları

Sahih Tefsirin Ayrıcalıkları
1- Alanında ilk denilebilecek bir çalışmadır. Yalnızca sahih ve hasen rivayetler seçilerek merfu hadisler, sahabe tefsiri, tabiîn ve tebau't-tabiin tefsiri nakledilmiş, sonrakilerin yorumlarına yer verilmemiştir. Böylece ümmetin selefinin anlayışıyla Kur'ân tefsiri tespit edilmeye çalışılmış, okuyucuyu karmaşıklığa ve ihtilaflara sürükleyen zayıf ve uydurma rivayetler ile, Kur'ân ve sahih sünnete aykırı düşen israiliyyat rivayetlerinden uzak durulmuştur. 2- Ayetlerin Türkçe mealleri verilirken yukarıda bahsedilen sahih rivayetlere dayalı meallendirme yapılmıştır. 3- Giriş kısmında sahih kaynaklara dayalı olarak Tefsir usulü ve Kur'ân öğrenimi ile ilgili açıklayıcı bilgiler verilmiştir. 4-  Kitabın baskısı üç renk olarak, şamua kağıda yapılmıştır. ayetler ve sure başlıkları kırmızı, hadislerin arapça metinleri ve konu başlıkları mavi, tefsir ve rivayetlerin Türkçe metinleri ise siyah olarak renklendirilmiştir. Cilt kapağı dayanıklı termo deri, ü…

İmam Suyuti'nin İki Eseri Daha Yayınlandı

Sahih Kudsî Hadis Kulliyâtı Sağlam Yayınlarından Çıktı

7 İmamdan Sahih Kudsi Hadisler
(Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Muslim, Ebû Dâvûd, Nesâî, Tirmizî ve İbn Mâce)
Hazırlayan: SEYFULLAH ERDOĞMUŞ

Sahih Meâl Çıktı!

İthal kağıt, sıvama cilt, tek renk baskı, ciltli 640 sf.Sıradışı Bir Kitap: Bizden Olmayanlar

Türkçe dilinde yazılmış ilk ve tek etraflı menhec kitabı "Bizden Olmayanlar" geçtiğimiz aylarda Dâru's-Sunne Mescidi tarafından yayınlandı.

Tekfir Sapması ve Haktan Sapmanın Temelleri Kitapları Yayında!